Umowa przedwstępna jest nazywana również umową przyrzeczoną. Spisuje się ją, aby zabezpieczyć interesy stron umowy. W umowie tej obie strony deklarują się, że w przyszłości podpiszą umowę o określonych zapisach. Może ona mieć formę aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna

W przypadku umowy przedwstępnej ważną informacją jest ta, że nie przenosi własności rzeczy, lecz jedynie określa zobowiązanie do zawarcia umowy w przyszłości. Umowa przedwstępna może być spisana na przykład przy sprzedaży domu, mieszkania czy działki. Umowa przedwstępna bywa także spisywana przy zmianie pracy, jeżeli pracownik ma dłuższy okres wypowiedzenia, może w ten sposób się zabezpieczyć. Umowa przedwstępna nie może być sprzeczna z kodeksem cywilnym.

Korzyści  z umowy przedwstępnej spisanej u notariusza

Umowa przedwstępna, spisana u notariusza, jest korzystna zwłaszcza wówczas, gdy jedna ze stron uchyla się od spisanej umowy. Wówczas strona zainteresowana podpisaniem umowy, może domagać się przymusowego zawarcia umowy. Jeżeli umowa nie ma formy aktu notarialnego, wówczas stronie zainteresowanej zawarciem pozostaje odszkodowanie, które jednak gwarantuje jedynie zwrot poniesionych kosztów.

Notariusz powinien przekazać obu stronom najważniejsze informacje, związane z umową przedwstępną, ponieważ jego rolą jest pilnowanie interesów obu stron umowy.