Spotkania z notariuszem w celu uzyskania informacji oraz omówienia planowanej czynności notarialnej są nieodpłatne.

 

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz Barbara Hajda-Palicka w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, a przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

 

Notariusz Barbara Hajda-Palicka dokonuje następujących czynności:

 

Notariusz Barbara Hajda-Palicka udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, zaś czynności notarialne przez nią dokonane, zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Notariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Stojąc na straży legalności, notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

 

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (najczęściej dotyczy to zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia nie może stawić się osobiści w kancelarii).