Wchodząc w związek małżeński, zwykle nie przewidujemy problemów finansowych. Bywa jednak tak, że współmałżonek zawiedzie nasze zaufanie i staniemy przed koniecznością spłaty zaciągniętego długu.

Wspólnota majątkowa

Z mocy prawa w momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami rodzi się wspólność małżeńska. Do majątku wspólnego należą pobrane wynagrodzenia za pracę, środki na rachunku otwartym lub emerytalnym oraz dochody z majątku wspólnego i majątków osobistych każdego ze współmałżonków. Pomimo wspólności majątkowej małżonkowie mają możliwość swobodnego korzystania z majątków osobistych, w skład których wchodzą przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej, a także rzeczy odziedziczone, zapisane lub podarowane w formie darowizny.

Ustanie wspólności majątkowej

Aby podzielić majątek, pomiędzy małżonkami musi nastąpić ustanie wspólności majątkowej. Najczęściej dochodzi do tego w czasie orzeczenia o rozwodzie, jednakże można podzielić majątek, nie rozwiązując małżeństwa. W dowolnym bowiem czasie można podpisać dokument o rozdzielności majątkowej. W razie wątpliwości w tym temacie, notariusz udzieli nam szczegółowych informacji o rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa, potocznie zwana intercyzą, może być spisana przed notariuszem zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w każdym momencie jego trwania. Warto jednak pamiętać, że odnosi się ona wyłącznie do spraw przyszłych, nie chroni nas przed zobowiązaniami zaciągniętymi przez współmałżonka przed ustanowieniem rozdzielności majątkowej, chyba że zobowiązanie zostało zaciągnięte bez naszej zgody.